प्रेस भिषा

  1. अनलाइन आवेदन फारम  
  2. सूचना विभागवाट जारी भएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको छाँयाकपी
  3. सूचना विभागको भिषाका लागि सिफारिस पत्र
  4. राहदानी र अन्तिम भिषाको छाँयाप्रति
  5. भिसा फी –१० डलर प्रति महिना , मल्टिपल - ६० डलर र सिङ्गल इन्ट्री -२० डलर