गैर-आवासीय नेपाली भिसा

गैर आवासीय नेपाली भिसा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

  • फोटो टाँस भएको आवेदन फाराम २ प्रति
  • नेपाली मूलको व्यक्ति हो भनी खुलेको प्रमाणित कागजात (गैर आवासीय नेपाली कार्ड) वा सम्बन्धित दूतावासको सिफारिस वा नेपाली नागरिकसँगको नाता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति
  • नेपाली नागरिकसँगको नाताका आधारमा भिसा माग भए नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाँप्रति
  • निरोगिताको प्रमाणपत्र
  • राहदानी र अन्तिम भिसाको छायाँप्रति

गैर आवासीय नेपाली भिसाको नवीकरण/म्याद थप गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू:

  •  आवेदन फाराम २ प्रति
  •  निरोगिताको प्रमाणपत्र
  • राहदानी एवं अन्तिम भिसाको छायाँप्रति