पर्यटक भिषा वा अन्य भिषामा बसी काम नगर्न सम्बन्धी सूचना